ฐานข้อมูลสื่ออุปกรณ์
 
  
ฟิสิกส์
     แทนเจนต์กัลวาโนมิเตอร์ (Tangent Galvanometer)
2012-08-07
     ชุดสาธิตกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
2012-08-07
     ชุดสาธิตการทดลองมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2012-08-07
     ชุดวัดความเข้มในการส่องสว่างแบบบุนเซน (Bunsen’s Photometer)
2012-08-07
     ชุดสาธิตการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง
2012-08-07
     Gauss Meter
2012-08-07
     ชุดสาธิตคลื่นตามขวาง
2012-08-07
     เครื่องตรวจรังสี (แบบหัววัดภายนอก)
2012-08-07
     เครื่องตรวจรังสีอย่างง่าย (แบบหัววัดในตัว)
2012-08-07
     ชุดแสดงความสัมพันธ์ของคลื่น ที่เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก
2012-08-07
     ชุดแสดงผลความต่างศักย์ไฟฟ้าแรงสูง (JACOB’S FLAME)
2012-08-07
     กระแสวน (EDDY CURRENT)
2012-08-07
     ชุดทดลองคลื่นยืนของเสียง
2012-08-07
     เครื่องวัด REFRACTIVE INDEX
2012-08-07
     STROBOSCOPE FLASH (ELECTRONIC STROBOSCOPE)
2012-08-07
     เครื่องสร้างพลังแม่เหล็ก (MAGNETISER)
2012-08-07
     เครื่องวัดแรงขั้วแม่เหล็ก
2012-08-07
     ชุดการบรรยายและสาธิต (BROWNIAN MOTION)
2012-08-07
     ชุดทดลองสุญญากาศ (Vacuum Pump)
2012-08-07
     เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (ปรับปรุง)
2012-08-07
     หม้อแปลงไฟฟ้า
2012-08-07
     ชุดแสงโพลาไรซ์ (โพลาไรซ์เซชั่น)
2012-08-07
     ชุด OPTICAL BENCH
2012-08-07
     ไฮดรอลิกส์
2012-08-07
     การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
2012-08-07
     ชุดทดลองไฟฟ้ากระแสสลับ (RLC)
2012-08-07
     โต๊ะแรง
2012-08-07
     ชุดปรับอัตราเร็วระนาบเคลื่อนที่
2012-08-07
     ชุดทดลองกฏของชาร์ลส์ (Charles’Law)
2012-08-07
     เครื่องกำเนิดการสั่นทางกลศาสตร์ IV
2012-08-07
     เครื่องกำเนิดการสั่นทางกลศาสตร์ III
2012-08-07
     เครื่องเขียนกราฟการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
2012-08-07
     ชุดทดลองและสาธิตการเรโซแนนซ์ของคลื่นสถิตของไมโครเวฟ
2012-08-07
     เครื่องตรวจรังสีแบบประหยัด
2012-08-07
     ชุดทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่เป็นวงกลม (Circular Motion) และแรงสู่ศูนย์กลาง (Centripetal Force)
2012-08-07
     เครื่องจับเวลาใช้โฟโต้เกตระบบดิจิตอล (Digital Photogate Timer)
2012-08-07
     แคลอริมิเตอร์ไฟฟ้า (Electrical Calorimeter)
2012-08-07
     แคลอริมิเตอร์ (Calorimeter)
2012-08-07
     กฎของบอยล์
2012-08-07
     เครื่องวัดความเร็วลม
2012-08-07
     เครื่องกลั่นหรือเครื่องควบแน่นแบบบูรณาการ
2012-08-07
     เครื่องวัดอัตราเร็วลมอย่างง่าย
2012-08-07
     เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย
2012-08-07
     ชุดทดลองกฎทรงมวลของสสาร
2012-08-07
     ชุดทดลองเตรียมแก๊สเบากว่าอากาศ
2012-08-07
     ชุดทดลองเตรียมแก๊สหนักกว่าอากาศ
2012-08-07
     ชุดทดลองสภาพยืดหยุ่น (Elasticity)
2012-08-07
     การเกิดเสียง
2012-08-07
     ชุดทดลองลูกตุ้มอย่างง่าย (Simple Pendulum)
2012-08-07
     เครื่องควบแน่นอย่างง่าย
2012-08-07
     ชุดทดลองหลักการของเบอร์นูลลี
2012-08-07
     เครื่องยิงเป้าโปรเจกไตล์โดยใช้เซนเซอร์แสง
2012-08-07
     ถาดคลื่น (Ripple Tank)
2012-08-07
     ถาดคลื่นน้ำแบบใหม่ (New Ripple Tank)
2012-08-07
     ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของประจุบวกและประจุลบในสนามแม่เหล็ก (แบบที่ 2)
2012-08-07
     กล่องแสงเลเซอร์ (Laser Light Box)
2012-08-07
     ระดับของเหลวเนื้อเดียวกันที่อยู่ภายใต้ความดันเดียวกันย่อมมีระดับเท่ากัน
2012-08-07
     ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของประจุบวกและลบในสนามแม่เหล็ก (แบบที่ 1)
2012-08-07
     เครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
2012-08-07
     ชุดสาธิตความดันของของเหลวที่ระดับต่าง ๆ กัน
2012-08-07
     กฎของชาร์ล
2012-08-07
คอมพิวเตอร์
     เครื่องกำเนิดสัญญาณนาฬิกา
2012-08-07
     ชุดนับและแสดงผล (BINARY COUNTER)
2012-08-07
     ชุดแรม – รอม
2012-08-07
     ชุดวงจรฟลิบฟลอบ
2012-08-07
     ชุดวงจรเข้ารหัส – ถอดรหัส
2012-08-07
     ชุดทดลองนับและแสดงผล
2012-08-07
     ชุดทดลองประตูตรรกะ (LOGIC GATE)
2012-08-07
เคมี
     ชุดสาธิตการสมดุลย์ของปฎิกริยาเคมี
2012-08-07
     การทำกระดาษสีทดสอบสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง (เบส
2012-08-07
     อุปกรณ์ดูดสารเคมีอย่างง่าย
2012-08-07
     ชุดสาธิตความดันมีอิทธิพลต่อการเดือด
2012-08-07
     ชุดสาธิตการขยายตัวของของเหลวและแก๊สอย่างง่าย
2012-08-07
     ภาชนะเก็บและแยกของเหลวจากการกลั่นออกจากกัน
2012-08-07
     กรวยกรองสารและกรอกของเหลว
2012-08-07
     เครื่องดูดสารเคมีทำจากปั๊มลม
2012-08-07
ชีววิทยา
     เครื่องนับโคโลนีของจุลินทรีย์
2012-08-07
     ชุดสเปกโตรมิเตอร์ (SPECTROMETER)
2012-08-07
     ชุดควบคุมอุณหภูมิ
2012-08-07
     พืชสังเคราะห์แสงคายออกซิเจน
2012-08-07
     พืชหายใจ (Respiration) คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
2012-08-07
     การทำสารอินดิเคเตอร์ (Indicator) จากพืช
2012-08-07
     การแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและไฮโดรเจนคลอไรด์
2012-08-07
     การคายน้ำของต้นพืช
2012-08-07
     อันตรายจากการสูบบุหรี่
2012-08-07
คณิตศาสตร์
     กิจกรรม เศษส่วนอียิปต์และน้ำมันละหุ่ง
2012-02-28
ทั่วไป
     แผ่นเส้นกริด
2012-08-07
     แผ่นขอบฟ้า
2012-08-07
     แผ่นแผนที่ดาว
2012-08-07
     กล้องซีมอสเพื่อการสอน
2012-08-07
     กล้องซีซีดีเพื่อการสอน
2012-08-07
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact