ประวัติสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
   

สาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515 เนื่องจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียน รู้วิธีการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ สสวท. จึงจัดให้มีสำนักออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งของ สสวท. ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการทดลองภาคปฏิบัติ การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์จะสอดคล้องกับการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีที่เน้นการทดลองเป็นสำคัญ โดยมีการสร้างสถานการณ์นำให้นักเรียนพบปัญหาแล้วกระตุ้นให้นักเรียนค้นคว้าหาแนวทางและการดำเนินการทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐาน เป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกตและมีทักษะในการจดบันทึกรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล

   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact