ทีมงานสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
   
 พนักงานประจำภายในสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
1)
นาย ธวัชชัย ชนะกานนท์ (หัวหน้าสาขา)
 
2)
นาย ชาญณรงค์ รัตนะ
   
3)
นาย บุญจันทร์ ผาสอน
     
4)
นาย วุฒิพงษ์ นิยมจันทร์
       
5)
นาย ยอดชาย หมีน้ำเงิน
         
6)
นาย ประสิทธิ์ รุจิเรจเรืองรอง
           
7)
นาย สุวัฒน์ วงษ์จำปา
             
8)
นาย อรรถพล เจริญทรัพย์
               
9)
นางสาว มาเรียม งามขำ
                 
10)
นาย มณเฑียร กำบัง
                   
11)
นาย ณรงค์ แสงแก้ว
                     
12)
นาย สุริยา พรหมจิตร์
   
 พนักงานสมทบ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
1)
นาย บุญมี พุกโพธิ์
 
2)
นาย โช สาลีฉันท์
   
3)
นาย สันต์ หรุ่มเรืองวงษ์
     
4)
นาย ชูเกียรติ ชัยชนะดารา
       
5)
นาย สุวิทย์ เทียมธารา
         
6)
นาย กิตติ แตรผ่องแผ้ว
           
7)
นาย สมนึก บุญพาไสว
             
8)
นาย ชวาล พันทโยธิน
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact